Konfigurowanie wagi DIBAL K-255 oraz Optimus K-255

Skuteczna współpraca wagi metkującej z programem Small Business wymaga wcześniejszego skonfigurowania zarówno urządzenia jak i programu.
Niniejszy opis pokazuje krok po kroku jak tego dokonać.

 

Oznaczenia użyte w opisie:  zagadnienia dotyczące wagi.
zagadnienia dotyczące programu Small Business.

 

Ustawienie funkcji serwisowych wagi

Po włączeniu wagi, podczas testowania nacisnąć jednocześnie klawisze '25Y' (po lewej stronie klawiatury) oraz '*'.
Następnie klawisz 'V5' a po nim klawisz '1'. Na końcu nacisnąć '*' i zresetować wagę.

 

Konfiguracja wagi jako główna

 • Nacisnąć po kolei klawisze '*F0790'
 • Nacisnąć '5'. Następnie 4 razy 'C', '0', a na końcu '*'
 • W tym momencie należy przydzielić wadze adres główny. Nacisnąć '0' i '2',    na końcu '*'
 • Aby zapisać ustawienia nacisnąć 'F' i '*'

 

Ustawienie parametrów transmisji danych z komputerem

 • Nacisnąć po kolei klawisze '*F0790'
 • Nacisnąć '5'
 • Nacisnąć 8 razy 'C'
 • Nacisnąć '000019'
 • Nacisnąć '*' aby zapisać ustawienia

 

Przygotowanie towarów do zaprogramowania wagi

Należy zdefiniować kod specjalny. W tym celu wybrać:
Miesiące->Inne Urządzenia->Skaner Kodu Kreskowego->Definicje Kodów Specjalnych. W wolnym wierszu wpisać szablon kodu specjalnego: 27xxxxxIIiii?, gdzie 27 to dowolny dwucyfrowy prefix. Nacisnąć 'OK' aby zatwierdzić.

Należy zdefiniować odpowiednie kody paskowe oraz PLU dla towarów w następujący sposób: PLU towaru może być pięciocyfrowe a kod paskowy towaru jest formatu PPWWWWW, gdzie PP to prefiks kodu specjalnego (w tym przypadku 27) a WWWWW to Indeks PLU towaru. W tym przypadku dla indeksu PLU towaru 00001 oraz kodu specjalnego 27xxxxxIIiii? kod kreskowy towaru to 2700001.

 

Konfiguracja wagi

 • Wybrać Kasy -> Konfiguracja Kas i Wag Metkujących
 • Nacisnąć 'F2'. Z listy wybrać Dibal - seria M/K/A na końcu 'F12'
 • Nacisnąć 'F3' w celu przypisania magazynu, z którego chcemy programować wagę.
 • Nacisnąć 'INSERT' w celu dodania magazynu. Z listy wybrać magazyn i zatwierdzić  naciskając 'Enter', na końcu nacisnąć F12
 • Nacisnąć F4. Następnie 'F2' i wybrać port do którego podłączona jest waga.
 • Nacisnąć 'S' z listy wybrać Szybkość 19200. W polu 'Nr wagi (master)' wpisać '2'.
 • Kanał multipleksera i Nr grupy w wadze pozostawić na '0'. Ustawienia portu wagi ustawić na 8 Bitów. Nacisnąć 'F12'
 • Nacisnąć 'F12' aby zatwierdzić konfigurację

Programowanie - wysyłanie danych do wagi

 • Wybrać Kasy -> Programowanie
 • Nacisnąć 'F4', następnie 'ENTER', 'F12' oraz 'Enter
 • Nacisnąć 'F5' aby wysłać towary do kasy
 • Na końcu nacisnąć 'OK' aby potwierdzić

Tryb formatu EAN13

 • Nacisnąć po kolei klawisze '*F0790'
 • Nacisnąć '4'
 • Nacisnąć 2 razy '*'
 • Nacisnąć '14N' następnie '3'

 

Ustawienie formatu kodu kreskowego

 •   Nacisnąć po kolei klawisze '*F0790'
 •   Nacisnąć '4'
 •   Nacisnąć 2 razy '*'
 •   Nacisnąć '18R' następnie '*'
 •   Wprowadzić format kodu kreskowego w następujący sposób: PPCCCCCHHHHH,   gdzie PP jest prefiksem kodu specjalnego z programu Small Business. W tym   przykładzie będzie to 27CCCCCHHHHH. Na końcu nacisnąć '*'
 •   Sprawdzic, czy jest odpowiedni format kodu kreskowego. Jeśli tak nacisnąć '*' w p.p.   wprowadzić format kodu kreskowego i nacisnąć '*'

Programowanie składu towaru

W wadze zostały fabrycznie zaprogramowane składniki, które można drukować na etykietach jako skład sprzedawanego towaru.
Wykaz tych składników oraz odpowiadających im kodów można znaleźć w instrukcji obsługi wagi.

Nazwę towaru oraz wykaz składników należy zdefiniować w programie.
Nazwa towaru skład: składnik1 składnik2 #symbol1 #symbol2

Np. Sałatka skład: marchewka #2644 sól pieprz, gdzie kod #2644 to śliwki suszone

 

Zmiana rodzaju papieru

Nacisnąć 'SHIFT' później 'PT', na końcu '5'

Uwagi do współpracy wag metkujących DIBAL serii K/M/A oraz Optimus K-2x5 z programem Small Business.


W wagach serii K (np K-255) komunikacja może być prowadzona poprzez port szeregowy bezpośrednio z komputera do wagi. W tym celu należy skonfigurować port w wadze (konwenter wewnętrzny) jako RS232. Domyślnie port ten w wadze jest używany jako RS422. Pozostałe wagi (seria M oraz A) mogą być programowane wyłącznie poprzez konwenter zewnętrzny.


W kofiguracji wagi w programie należy ustalić parametry współpracy z wagą. Bardzo ważnym parametrem jest nr wagi (master) oraz w przypadku wag serii A także nr grupy! W wadze należy ustawić w parametrach portu 8 bitów danych. W przypadku pozostawienia 7 bitów program nie będzie mógł zaprogramować polskich liter.


W wagach programowane są następujące parametry towarów:
1. Indeks PLU (uwaga: kod kreskowy nie jest programowany!)
2. Nazwa towaru (2 wiersze po 26 znaków dla serii K,A. 14 znaków dla serii M)
3. Cena towaru
4. Nr klawisza szybkiej sprzedaży (nr klawisza 1-99 odpowiada nr PLU towaru dla serii
    M. natomiast 1-999 dla serii K,A)
5. Nr etykiety, nr formatu kodu kreskowego oraz zmiana nr klawisza szybkiej
    sprzedaży może być "zakodowana" po jednej z liter w symbolu towaru
    wg nastąpującej zasady:

a) nr etykiety - gdy w symbolu towaru umieścimy znak E i po nim cyfry
b) nr formatu kodu kresk. - gdy w symbolu towaru umieścimy znak F i po nim cyfry
c) towar niewagowy - gdy w symbolu towaru umieścimy znak !
d) klawisz szybkiej sprzed- gdy w symbolu towaru umieścimy znak = i po nim cyfry
    (np. gdy symbol towaru E5F1!=12 - oznacza 5 etykietę, Format kodu 1 oraz klawisz     szybkiej szprzedaży nr 12 i towar nie jest towarem wagowym).