Wystawianie faktur do dokumentów WZ/PZ

Wystawianie faktur do dokumentów WZ (PZ) odbywa się w odpowiednim rejestrze poprzez naciśnięcie klawisza F9 Faktura z WZ (F9 Faktura z WZ/PZ).


Wyszukiwanie dokumentów WZ/PZ

Po naciśnięciu klawisza F9 pojawia się okno, które umożliwia wpisanie kryteriów wg jakich ma odbyć się przeszukiwanie istniejących dokumentów magazynowych:

 • data, DO której odbędzie się przeszukiwanie rejestru dokumentów magazynowych WZ (PZ),
 • charakterystyczny ciąg znaków w nazwie danego kontrahenta (np. aby wyszukać WZ (PZ) dla firmy Studio Komputerowe "Symplex" s.c., można wpisać: słowo "Symplex").

Okienko to posiada również opcję umożliwiającą wybranie dokumentów źródłowych, z których zostanie utworzona faktura. Mogą to być zarówno dokumenty WZ (PZ) jak również zamówienia od odbiorców (do dostawców).

Dodatkowo widnieją tam dwa przyciski konfiguracyjne dla dok. WZ (dla dok. PZ jeden):

 • F4 Centrale - opcja ta umożliwia ustawienie "centrali" dla kilku firm o tym samym NIP-ie. Jest to przydatne gdy dokumenty magazynowe (tylko WZ) wystawiamy dla poszczególnych filii danej firmy, natomiast faktura do tych WZ ma zawierać dane "centrali" (ponieważ tam jest wysyłana i księgowana).
 • F5 Konfiguracja - użycie tego przycisku umożliwia nam szybkie przejście do zakładki Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje do... -> Dokumentów WZ/PZ w celu zmiany podstawowych ustawień.
 • F12 OK - przejście do kolejnego okna.


Wybór kontrahentów

W kolejnym oknie wyświetlone są dokumenty podzielone wg nazwy kontrahenta. Rubryka ilość określa jaka ilość dokumentów źródłowych została znaleziona dla danego kontrahenta, wartość przedstawia zsumowaną wartość wszystkich odnalezionych dokumentów, natomiast w rubryce data widnieje data wystawienia najstarszego dokumentu.

 

 

W tym oknie mamy do wyboru trzy klawisze funkcyjne:

 • ENTER Wybierz kontrah. - wybór konkretnej lini z listy - spowoduje pobranie do kolejnego okna wszystkich informacji dotyczących dokumentów danego kontrahenta,
 • F4 Automat - umożliwia przejście do kolejnej funkcji, której zadanie polega na automatycznym wystawieniu faktur dla wielu kontrahentów,
 • F5 Wyszukaj - pozwala wyszukać kontrahenta po dowolnym ciągu znaków wchodzących w skład jego nazwy (np.: słowo "Symplex").


Wybór dokumentów WZ/PZ

 

 

W tym oknie wybieramy jakie dokumenty mają być pobrane na fakturę. Aby pobrać dany dokument należy wskazać go kursorem a następnie zaznaczyć go klawiszem INSERT.
Po tej operacji obok wybranego dokumentu pojawia się gwiazdka sygnalizująca, że dokument ten zostanie pobrany.
Pozostałe klawisze mają działanie zgodne z widniejącymi na nich opisami. Akceptacja przy pomocy klawisza F12 Pobierz zaznaczone powoduje przejście do kolejnego okna.

 

Edycja danych faktury

W tym miejscu mamy pokazane jakie dane będzie zawierać nowa faktura. Można tu obejrzeć jakie daty będą widniały na fakturze, dla kogo jest wystawiana oraz jakie towary będzie zawierać i w jakich ilościach.
Dodatkowo można stąd przejść przy pomocy klawisza F10 Pobierz wybiórczo do okna w którym można dowolnie wyselekcjonować pozycje pobierane na fakturę (można tam zaznaczyć zarówno jakie pozycje mają być pobrane, jak również w jakiej ilości).

 

 

Edycja listy towarów

Po wejściu mamy do dyspozycji trzy pozycje zaznaczone czerwoną czcionką (przykład na poniższym rysunku). Każda z nich zawiera datę i numer dokumentu WZ/PZ. Aby zobaczyć pozycje zawarte na danym dokumencie należy na nim nacisnąć przycisk ENTER. Towary można selekcjonować dwojako:

 • pod względem ich zaistnienia na fakturze (klawisz INSERT  Zaznacz/odznacz - pozycje z gwiazdką zostaną pobrane, pozycje bez gwiazdki zostaną pozostawione na WZ/PZ)
 • oraz pod względem ilościowym (klawisz F4 Edytuj ilość - nie można pobrać na fakturę ilości większej niż ta która widnieje na WZ/PZ - program komunikuje o tym w odpowiedni sposób).

Okno opuszczamy używając klawisza ESC. Po tej operacji program powraca do okna przedstawiającego wygląd wystawianej faktury (rysynek powyżej), w którym zostaną uwzględnione wszystkie wprowadzone przez nas zmiany.

 


Po zweryfikowaniu wszystkich danych w oknie przedstawiającym wygląd wystawianej faktury wciskamy klawisz F12 Wystaw fakturę.
W związku z tym, że faktura jest wystawiana dopiero po naciśnięciu klawisza F12 Wystaw fakturę, z każdego kroku poprzedzającego naciśnięcie tego klawisza możemy się bez konsekwencji wycofać naciskając klawisz ESC.Konfiguracja

Okno konfiguracyjne można wywołać na dwa sposoby:

 • Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje do... -> Dokumentów WZ/PZ,
 • Faktury krajowe -> F9 Fakt. Do WZ(PZ) -> F5 Konfig.

 

 

W oknie tym możemy ustawić następujące opcje:

 • Kasuj WZ/PZ zafakturowane - po zaznaczeniu tej opcji dokumenty WZ/PZ zafakturowane będą ulegały kasowaniu. Wyjątek od tej reguły stanowią WZ/PZ wystawione z płatnością gotówkową,
 • Długów wynikających z dokumentów PZ nie wpisuj do kartotek kontrahentów - opcja działa tylko w dokumentach PZ,
 • F2 Podczas wystawiania faktury do WZ/PZ
 1. Odpisuj towary z datą wystawienia WZ/PZ - w takiej sytuacji towary są odpisywane z datą wystawienia WZ/PZ. Z tego powodu takie same towary nie są zbijane na fakturze do jednej pozycji. Dodatkowo data 'Data sprzedaży' / 'Data przyjęcia towaru' zawiera datę wystawienia najstarszej WZ/PZ. Pozycje są ZBIJANE NA WYDRUKU.
 2. Odpisuj towary z datą najmłodszego WZ/najstarszego PZ - w takiej sytuacji  towary są odpisywane z datą najmłodszego WZ / najstarszego PZ . Takie same towary są zbijane na fakturze do jednej pozycji. Dodatkowo data 'Data sprzedaży' / 'Data przyjęia. towaru' zawiera datę najmłodszego WZ/najstarszego PZ.
 • F3 Wystawiając faktury do WZ
 1. Płatności terminowe wpisz do pola Do zapłaty - gdy dokumenty WZ są terminowe w momencie wystawiania faktury też powstaną płatności  terminowe.
 2. Płatności terminowe wpisz do pola Zapłacono - gdy dokumenty WZ są terminowe w momencie wystawiania faktury sposób płatności zostanie zamieniony na gotówkę (opcja stosowana głównie przez piekarnie).
 • F4 Wystawiając faktury do PZ
 1. Płatności terminowe wpisz do pola Do zapłaty - gdy dokumenty PZ są terminowe w momencie wystawiania faktury też powstaną płatności  terminowe.
 2. Płatności terminowe wpisz do pola Zapłacono - gdy dokumenty PZ są terminowe w momencie wystawiania faktury sposób płatności zostanie zamieniony na gotówkę.