Nowa opcja pobierania towaru

Od wersji 4160 dostępna jest dodatkowa opcja pobierania towarów do dokumentu zakupu i sprzedaży. Można ją wywołać w części towarowej dokumentu za pomocą CTRL+F5. Opcja została stworzona na bazie już istniejącej opcji 'F5 Weź towar'. Główna różnica w nowej wersji polega na tym, że towary z wszystkich magazynów wczytywane są do pamięci jeden raz przy pierwszym pobieraniu towaru w danym miesiącu. Oznacza to, że zmiany w opisie towarów (np. nazwa, symbol, stan, cena,...) będą widoczne w liście towarów dopiero po odświeżeniu informacji. Stworzona funkcjonalność daje użytkownikowi spore możliwości konfiguracyjne oraz znacznie przyspiesza proces pobierania towarów. Pole 'Symbol:' jest przeznaczone dla pobierania towaru za pomocą skanera kodów kreskowych. Pole 'Wyszukaj towar:' umożliwia interaktywną selekcję towarów zawierających wpisywane wyrazy (oddzielone spacjami) w opisie towaru. Poniższy rysunek przedstawia okno pobierania towarów w dokumencie sprzedaży.

Na pasku tytułowym okna widoczna jest informacja o której godzinie była ostatnia aktualizacja listy towarowej oraz aktualny schemat wyświetlania towarów.

Dostępne są trzy dodatkowe przyciski do wyboru: 'F5 Schematy', 'F6 Opcje', 'F7 Odśwież'.

F5 Schematy

Schemat jest to zestaw opcji służących do określenia sposobu wyświetlania towarów w liście towarowej. Użytkownik ma do wyboru 10 schematów oraz możliwość przełączania się pomiędzy nimi. Ustawienie wyświetlania towarów dla aktualnego schematu odbywa się za pomocą 'F6 Opcje'. Zmiana schematu możliwa jest za pomocą 'F5 Schematy'. Szybka zmiana schematu wyświetlania jest możliwa za pomocą skrótów klawiaturowych ALT+nr schematu, np. ALT+1 wybór schematu nr 1, ALT+0 wybór schematu nr 10. Poniższe okno pojawi się po wybraniu opcji 'F5 Schematy'.

F6 Odśwież

Za pomocą klawisza 'F6 Opcje' można ustawić sposób wyświetlania towarów w liście dla aktualnego schematu.

Schemat dla którego definiowane są opcje wyświetlania widoczny jest w pasku tytułowym okna.

Pokaż towary – umożliwia ustawienie filtru z jakich magazynów, grup towarowych oraz kategorii mają być pokazywane towary.
Stany towarowe – filtr czy pokazywane towary mają być ze stanem towarowym czy bez stanu.
Wyszukiwanie towarów przez – ustawienie dla skanera kodów kreskowych. Służy do określenia wjakim polu towaru będzie szukany zeskanowany kod kreskowy.
F11 Pokaż w liście – służy do określenia jakie informacje o towarze mają być wyświetlane w liście towarowej (nazwa, symbol, stan, cena,...).
F8 Zamienniki – klawisz dostępny w przypadku sprzedaży. Umożliwia pobranie zdefiniowanego wcześniej zamiennika towaru.
F3 Nowy towar – klawisz dostępny w przypadku zakupu. Umożliwia stworzenie nowego towaru w magazynie.
F9 Kopiuj towar – klawisz dostępny w przypadku zakupu. Umożliwia stworzenie nowego towaru w magazynie na podstawie już istniejącego.
Gorące klawisze – w oknie pobierania towarów dostępne są niewidoczne tzw. gorące klawisze – od CTRL+0 do CTRL+9. Służą one do szybkiego pobrania towaru. Aby pobrać 5 towar z listy towarowej użytkownik powinien nacisnąć CTRL+5, dla 10 towaru będzie to CTRL+0. Można włączyć pokazywanie gorących klawiszy w liście towarowej – F6 Opcje->F11 Pokaż w liście->F4 Opcje dodatkowe->C Gorący klawisz.