Sprzedaż węgla (obsługa towarów z akcyzą)

Od 28 maja 2012 (wersja 5.1.2931.4935) Small Business został zmodyfikowany pod względem przepisów dotyczących sprzedaży węgla.


UWAGA: nowa wersja programu nie współdziała z wtyczkami "wegiel.dll" oraz "węgiel_raport.dll" dostępnymi od początku roku (01.01.2012), w związku z czym przed pierwszym uruchomieniem należy wtyczki usunąć z programu, aby uniknąć ewentualnych błędów.

Oprócz poprzednio dostępnego wzóru wydruku: Dokument dostawy wyrobów węglowych wg wzoru określonego w rozporządzeniu...

...dodano również nowy wzóru wydruku: Dokument dostawy wyrobów węglowych (uproszczony) wg wzoru określonego w rozporządzeniu.

 

Aby program poprawnie rozpoznawał towary obciążone podatkiem akcyzowym oraz odpowiednio wypełniał deklarację AKC_WW należy go odpowiednio skonfigurować.

Wprowadzenie zmian wymaga od użytkowników następujących kroków:

1. W menu: Miesiące ⇒ Instalacja, konfiguracja ⇒ Opcje ⇒ Akcyza  należy odpowiednio wypełnić dane.

2. W magazynie, aby program rozpoznawał towary akcyzowe, należy odpowiednio wypełnić trzy rubryki:
a) uzupełnić rubrykę Stawka akcyzy za j.m. (przy domyślnych ustawieniach programu rubryka nr 42). Wpisujemy tu kwotę akcyzy za jednostkę miary (domyślnie tona) zgodnie ze wzorem.
               stawka akcyzy = x * y
               x - stawka akcyzy za 1 GJ (1,28 zł/1 GJ)
               y - wartość opałowa za 1 tonę dla danego kodu CN
               Czyli zgodnie z ustawą dla węgla objętego pozycją CN 2701 stawka akcyzy za j.m. powinna wynosić:
               stawka akcyzy = 1,28 zł/1 GJ * 23,8 GJ/1 tona = 30,464 zł/1 tona
 
b) ustalić jednostkę miary dla towarów akcyzowych jako tonę. (UWAGA: węgiel należy sprzedawać na tony, a nie na kilogramy lub worki! ).
c) w rubrykę PKWiU należy wpisać Kod CN wyrobu zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym np: 2701.

3. W menu: Raporty ⇒ Podatek akcyzowy ⇒ Wypełnij  należy odpowiednio wypełnić Wartości opałowe oraz stawki za 1 GJ dla poszczególnych kodów CN.

 

Sprzedaż węgla będzie w takim wypadku wyglądać następująco:

1. Jeśli program wykryje pobranie do dokumentu sprzedaży wyrobów posiadających stawkę akcyzy w magazynie poprosi użytkownika o wybór typu sprzedaży: zwolniona lub nie.

Dla podmiotów uprawnionych do zakupu węgla bez akcyzy należy m. in.: wybrać opis przeznaczenia.

Dla towarów zwolnionych z podatku akcyzowego, sprzedaż będzie realizowana w cenach pobranych z magazynu (dowolna wybrana przez użytkownika). Po wystawieniu i wydrukowaniu faktury należy wydrukować Dokument dostawy wyrobów węglowych, który zostanie przez program wypełniony informacjami z faktury. Dokument ten musi być podpisany przez nabywcę.

Uproszczony Dokument dostawy wystawia się w dwóch egzemplarzach, natomiast pełny Dokument dostawy wystawia się w dwóch, trzech lub czterech egzemplarzach, w zależności od  przypadku określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 30 sierpnia 2010 oraz Rozporządzeniu z 19 grudnia 2011 zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy z późn. zm.

Wydruk Dokumentu dostawy następuje po wybraniu wzoru wydruku "Dok.dostawy wyr.węglowych" lub "Uproszczony dok.dostawy":

 

2. Dla transakcji z uwzględnionym podatkiem akcyzowym (brak zwolnienia) sprzedaż realizowana będzie w zależności od opcji:

a) w cenach pobranych z magazynu
b) w cenach pobranych z magazynu powiększonych o stawkę akcyzy w wartości ceny netto.

 

Raporty:

Wykonujemy raport znajdujący się w menu: Raporty ⇒ Podatek akcyzowy ⇒ Wypełnij.
W tym miejscu, po wypełnieniu, znajdziemy ewidencję dokumentów sprzedaży zwolnionych z akcyzy (Dokumenty dostawy) oraz  ewidencję dokumentów sprzedaży uwzględniających naliczenie akcyzy. Na podstawie dokumentów w ewidencji uwzględniającej akcyzę wypełniana jest Deklaracja AKC-WW.  Sprzedaż odczytana z kas fiskalnych zawsze będzie traktowana jako sprzedaż z akcyzą i będzie wykazywana w ewidencji uwzględniającej naliczenie akcyzy.

 

 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - zmiany w programie od 20.09.2013 r.

Zasadniczym kierunkiem zmian w przepisach akcyzowych, zgodnie z informacją o nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, była rezygnacja z wyeliminowania z systemu prawnego instytucji tzw. pośredniczącego podmiotu węglowego i przeniesienia obowiązków ewidencyjnych na nabywców finalnych. Ponadto, pojawił się przepis upoważniający ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.
    Podstawowym celem ustawy jest zmiana zasad opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym, w szczególności poprzez zniesienie części obowiązków instrumentalnych. Problemy dotyczyły przede wszystkim opodatkowania strat wyrobów węglowych powstających u podmiotów zużywających wyroby węglowe i korzystających ze zwolnienia od akcyzy, a także obowiązków instrumentalnych. W związku z powyższym zakłada się zmianę definicji legalnej „pośredniczącego podmiotu węglowego” oraz wprowadzenie instytucji „finalnego nabywcy węglowego” i nadanie takiemu nabywcy statusu podatnika podatku akcyzowego. W myśl znowelizowanych przepisów w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą są następujące czynności: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary oraz powstanie ubytków wyrobów akcyzowych. Ponadto, w trzech sytuacjach, opodatkowaniu podlegać będzie użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego.

    Jeśli chodzi o modyfikację działania programu w celu dostosowania go do wprowadzonych przepisów, zmiany dotyczyć będą głownie dwóch elementów.

 1. Dostosowanie dokumentu sprzedaży (faktury), aby spełniał warunki zwolnienia, o którym mowa Art. 31a ust.1. Dotychczas, jeśli wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych były wykorzystywane przez wyszczególnione w ustawie podmioty, jednym z warunków zwolnienia było wystawienie, przez podmiot sprzedający wyroby węglowe, dokumentu dostawy. Nowelizacja umożliwia (ale nie narzuca, więc wciąż można korzystać z dokumentów dostawy) zmniejszenie ilości niezbędnych druków. Zgodnie z jej zapisami, faktura może pełnić jednocześnie funkcje dokumentu dostawy jeśli:
     a) określa pozycję CN wyrobów węglowych,
     b) podaje ilość wyrobów węglowych w kilogramach,
     c) przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy,
     d) potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
  Wszystkie te elementy dostępne są na wydruku faktury sprzedaży w programach od wersji 5.1.4526.5937 z dnia 26 września 2013 r.

Rys.1. Wygląd przykładowej faktury. Towary akcyzowe mają automatycznie dodawane (jeśli
jednostka miary zaczyna się na literę "t" lub "T") przeliczenie z ton na kilogramy.
(widoczne zaznaczenie nie jest generowane na wydruku).

 1. Zgodnie z nowo wprowadzonym Art. 91a:
  1. Pośredniczący podmiot węglowy dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy   węglowemu jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą następujące dane:
     a) ilość każdorazowo sprzedanych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu wyrobów węglowych, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN;
     b) datę sprzedaży wyrobów węglowych i datę ich wydania finalnemu nabywcy węglowemu;
     c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby finalnego nabywcy węglowego;
     d) datę wystawienia i numer identyfikujący dokument dostawy albo inny dokument zastępujący dokument dostawy, na podstawie którego te wyroby zostały sprzedane na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu.
  2. Pośredniczący podmiot węglowy używający wyrobów węglowych jest obowiązany prowadzić ewidencję wyrobów węglowych zawierającą ilość wyrobów węglowych:
     a) użytych w ramach zwolnień, o których mowa w art. 31a ust. 1, lub
     b) użytych do celów nieobjętych zwolnieniem
   – w podziale na miesiące, w kilogramach, według nazwy oraz pozycji CN.
  Dokument ewidencji (zarówno dla sprzedaży oraz użycia wyrobów węglowych) w postaci raportu wypełnianego za dowolnie wskazany okres jest dostępny w programie od wersji 5.1.4526.5954 z dnia 02.10.br. Raport mieści się w menu:

  Raporty->Podatek akcyzowy->Ewidencja akcyzy: Sprzedaż szczegółowo.

   

UWAGA: Nie zmieniamy jednostek miary w magazynie (prowadzimy dalej w tonach)! Program na wydrukach faktur automatycznie dodaje ilość przeliczoną na kilogramy, a w wypadku wypełniania ewidencji (Art. 91a) wykryje jednostkę miary na dokumencie i przeliczy w razie potrzeby ilość na kilogramy.