Wersja programu 5.2.2931.8734 - 31 maj 2017

  


   wersja 5.2.2931.8734 - 31 maj 2017   Nowości                                                  

 1. Kontrahenci - Dodano sprawdzanie poprawności numeru NIP podczas wpisywania danych kontrahenta.

Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 - Zmiana działania deklaracji VAT-7 - Począwszy od miesiąca  styczeń 2017 deklaracja jest wypełniana na podstawie ewidencji JPK.
 2. JPK - Dodano nową funkcjonalność umożliwiając Import zewnętrznego pliku JPK_VAT oraz umożliwiono zapis (eksport) do pliku JPK_VAT.XML tabeli ewidencji JPK.  W ten sposób można w wielu lokalizacjach wygenerować pliki JPK VAT i następnie wykonać konsolidację w centrali lub biurze rachunkowym.
 3. Deklaracja VAT-27 - Dla faktur dokumentujących sprzedaż usługi z odwrotnym obciążeniem, m.in. podwykonawstwa budowlanego, dodano znacznik dla pozycji w fakturze (F10 Modyfikuj\ F7 Pozycja jest usługą), powodujący, że pozycja jest wykazywana w deklaracji VAT-27 jako usługi odwrotne obciążenie.
 4. Deklaracja VAT-27(2) - Dodano nową wersję deklaracji VAT-27(2), która będzie dostępna od założenia miesiąca czerwca 2017 w programie.
 5. Deklaracja VAT-UE i VAT-UEK - Dodano nową wersję deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4), które będą dostępne począwszy od założenia miesiąca czerwca 2017.
 6. Księga handlowa - Dodano nowy formularz  Bilansu i Rachunku zysków i strat . W tworzeniu dekretów dodano możliwość wskazania kwoty sposobu płatności z faktury (gotówka, karta, czek, bon). Umożliwiono kopiowanie z poprzedniego roku, przypisania do pól w Bilansie, Rachunku zysków i strat oraz CIT, planu kont.
 7. Środki trwałe - Dodano opcję umożliwiającą oznaczenie środka trwałego jako wartość niematerialna lub prawna.

Kadry i płace

 1. Eksport przelewów - Dodano możliwość wysłania pliku przelewów przez FTP/mail tak jak w przypadku sporządzaniu przelewów w banku firmy.
 2. Kadry i płace - Dodano dodatkowe pole na umowach zlecenie. Jest to pole liczbowe przewidziane do ręcznego podawania liczby przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin, i jest umieszczone w części "rachunek". Dodano do danych pracownika możliwość definiowania danych dla pracownika zagranicznego, wykorzystywanych w PIT-11 i PIT-40: rodzaj obowiązku podatkowego rezydent/nierezydent, zagraniczny numer identyfikacji podatkowej, rodzaj numeru identyfikacji podatkowej, kraj wydania numeru identyfikacji podatkowej, kraj zameldowania.

Eksport / import danych

 1. Eksport / Import EDI - Dodano: symbol odbiorcy, nazwę odbiorcy, adres odbiorcy w eksportowanych i importowanych danych o kontrahentach i dokumentach sprzedaży.
 2. Eksport EDI / Eksport MM-ki wychodzącej - Przy włączonej opcji eksportu wszystkich parametrów towaru w pliku eksportowanym dodane zostały parametry dodatkowe, które dostępne są pod klawiszem F12 w magazynie.
 3. Eksport EDI - Przy włączonej opcji eksportu grup towarowych dodano eksport także kategorii. Dodano możliwość tworzenia nazwy pliku eksportowanego zamówienia lub dokumentu zakupu na podstawie symbolu kontrahenta, numeru i daty.
 4. Eksport do programu Varico KPiR - Dodano pytanie o nazwę eksportowanego pliku. Dodano opcję umożliwiającą eksport w standardzie Windows 1250.
 5. Eksport do programu Rewizor - Dodano w eksporcie zakładkę "Filtr" umożliwiającą zawężenie eksportu wg filtru na znaki znajdujące się w numerze faktury i numer filii. Dodano filtrację eksportowanych dokumentów przez rejestr księgowy oraz filtracji wg numeru stanowiska (nr drukarki fiskalnej). Dodano opcję umożliwiającą sumowanie eksportowanych paragonów w obrębie dnia. Dodano eksport faktur do paragonów. Dodano do eksportowanych danych, faktury zakupu odwrotne obciążenie .
 6. Eksport do programu Fakir XML - Dodano możliwość eksportu zwrotów do paragonów.
 7. Eksport do programu Ramzes - Dodano możliwość filtracji eksportowanych dokumentów. Poszerzono zakres działania filtru na numer i teraz może zawierać wiele słów. Dodano pozostałe rejestry (paragony, unijne, itp.) w eksporcie. Umożliwiono wpisanie w filtrze wykluczonych wielu wyrazów, dla których ma działać filtr wykluczonych numerów dokumentów.
 8. Eksport do programu CDN Optima - Dodano możliwość zdefiniowania nazw kas gotówkowych eksportowanych do Optimy. Umożliwiono eksport do 20 kas/banków. Poprzednio było maksymalnie 10. Dodano możliwość eksportu faktur sprzedaży w walucie. Dodano eksport faktur z opakowaniami.
 9. Eksport do programu Raks XML - Dodano możliwość eksportu paragonów i faktur dla osób.  Dodano eksport rejestru zwrotów do paragonów wraz z zaznaczeniem exportu korekt sprzedaży.
 10. Eksport do programu Softar - Dodano do eksportu korekty faktur RR.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną - Posnet Neo XL EJ 3.01  - Nowy sterownik w liście kas fiskalnych oparty całkowicie na Revo.
 1. Redukcja towarów w kasie - Dodano nową opcję Ctrl-A umożliwiającą usunięcie z magazynu towarów nie będących w pamięci kasy fiskalnej.
 2. Kasy fiskalne - W konfiguracja kas w opcjach programowania dodano możliwość ustawienia zakazu zmiany ceny na kasie w zależności od grupy towarowej. Celem opcji jest usprawnienie procesu definiowania towarów - teraz wystarczy tylko zaznaczyć grupę towarową. Ponadto zmieniono wygląd opcji programowania.
 3. Kasy fiskalne oparte o protokół Tango - Dodano możliwość programowania działów.
 4. Kasa fiskalna Novitus Next - Dodano możliwość programowania jednostek w kasie.
   
 1. Drukarki fiskalne Novitus - Dodano nową możliwość podczas drukowania faktury fiskalnej - Jeżeli zdefiniowany jest płatnik dla kontrahenta to teraz program przed wydrukiem faktury fiskalnej pyta kogo umieścić na wydruku: płatnika czy odbiorcę.
 2. Drukarki fiskalne Novitus Hde - Dodano opcję włączającą wydruki na wąskim papierze (57mm). Standardowo program drukuje na szerokim (80mm). Opcja ma zastosowanie przy wydrukach formatek niefiskalnych, np. faktury, KP/KW.
 3. Drukarki fiskalne Elzab - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie drukowania rabatu w stopce paragonu.
 4.  Wydruk niefiskalny faktury na drukarce fiskalnej - Umożliwiono sterowanie szerokością ramki VAT faktury, poprzez wpisanie szerokości przy wstawianiu pola ramki vat. Poprzednio ramka miała zawsze szerokość 33 znaków i nie mieściła się na wszystkich drukarkach.
 5. Zwroty towarów na raporcie zmiany z drukarki fiskalnej - Umieszczono na raporcie informację o kwotach zwrotu jeżeli taki zwrot został zafiskalizowany przez Ctrl-P w dokumencie zwrotu. Zwrot drukuje się na drukarkach mających możliwość drukowania faktur, jako wydruk niefiskalny.
 6. Drukarki fiskalne Posnet (protokół Posnet) - Dodano na raporcie zmiany informacje o anulacjach, moich rachunkach itp.
 7. Drukarki fiskalne - Dodano możliwość wydruku Przesunięcia MM wysyłanego na drukarce fiskalnej przez Ctrl-P.
   
 1. Wagi metkujące Dibal - Umożliwiono wysyłanie do wagi kodu kreskowego dla skanera, nieograniczonego tylko do cyfr. Można wysyłać do wagi także litery, które oznaczają odpowiedni zakres kodu.
 2. Waga metkująca CAS 5000J Junior - Umożliwiono programowanie nowych i zmienionych towarów w wadze. Poprzednio była możliwość programowania "tylko zmienionych po godzinie..."
 3. Waga metkująca Elzab Eco Print - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie/włączenie programowania składu.
   
 1. Wagi kalkulacyjne - Dodano nową funkcjonalność w tarach indywidualnych towaru. Gdy jest zdefiniowana tylko jedna tara indywidualna towaru, to program od razu odejmuje tarę przy pobraniu masy z wagi. Jeżeli jest zdefiniowane więcej tar to program pyta, którą tarę wybrać.
   
 1. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano nowy sterownik terminala VeriFone Vx520 ITCard/Planet pay protokół mPOS.
   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Cennik indywidualny - Dla użytkowników faktur z odbiorcą dodano opcję 'Stosuj indywidualną cenę sprzedaży do odbiorcy dokumentu sprzedaży'. Ustawiamy ją w konfiguracji cennika indywidualnego. Dodano możliwość  pobrania osoby fizycznej.
 2. Cenniki specjalne oraz kupony - W środku promocji dodano możliwość pobrania pozycji z dokumentu (zakup krajowy, zakup importowy, przesunięcie wysyłane, przesunięcie odbierane).
 3. Raportowanie z Cenników specjalnych oraz kuponów - Umożliwiono raportowanie wartości udzielonych upustów w promocjach z cenników specjalnych. Od tej pory do pozycji dokumentu sprzedaży, do pola upust, jest wpisywana wartość upustu z promocji.
 4. Opcja Wystaw i Panel Dotykowy - Umożliwiono podgląd zadłużonych dokumentów kontrahenta w opcji Wystaw i w Panelu. Po wybraniu kontrahenta standardowo pojawia się okno z potwierdzeniem jego danych i na nim dodano klawisz "F10 Podgląd salda".
 5. Towary - W kartotece towaru dodano informację o walucie w formie skrótu nazwy waluty oraz kursu waluty. Taką samą informację dodano do Historii dostaw oraz do Historii sprzedaży.
 6. Produkcja - Dodano nową opcję do produkcji. W środku receptury dodano nowy typ zapisu 'Wytwarzaj jeśli brak na stanie'. Do tej pory pobierając surowiec do receptury można było albo produkować go jeśli posiadał recepturę albo pobrać z magazynu. Teraz nowa opcja umożliwia pobierać półprodukt do wielkości stanu a resztę wyprodukować.
 7. Numeracja dokumentów - Podpięto automatyczną numerację dowodu księgowego do korekt odwrotnego obciążenia. Dodano nową opcję: jeśli usuwamy ostatni dokument z rejestru sprzedaży (faktura krajowa, faktura eksportowa, wz, zamówienie, korekta faktury krajowej, korekta faktury eksportowej) to program sam cofa numerację, w stosunku do ostatniego kasowanego dokumentu.
 8. Zamówienia od odbiorców - Dodano opcję umożliwiającą włączenie/wyłączenie numeracji zamówień (Faktur proform), która znajduje się w Opcje/ Sprzedaż.
 9. Zamówienia do dostawców - Dodano możliwość zamówienia do stanów min/max dla wielu magazynów naraz. Dodano sumowanie pozycji na zamówieniu po pobraniu z min/max.
 10. Magazyn - Pokazano rubrykę z maksymalną ceną zakupu.
 11. Dokumenty - Dodano opcje dla dokumentów umożliwiające ustawienie zamykania dokumentu przy zatwierdzaniu dokumentu. Miesiące\ Instalacja, konfiguracja\ Opcje\ Dokumenty.
 12. Faktury - Dodano możliwość bezpośredniego wysłania faktury na maila w formacie PDF. Po naciśnięciu klawisza Ctrl-A faktura zostaje wydrukowana do PDF i wysłana na maila.
 13. Faktury zaliczkowe - Umożliwiono zamianę dokumentów zamówień od odbiorców (Proformy) na fakturę zaliczkową przez opcję "F10 Zamiana na ..."
 14. Mmag porównanie towarów - Podczas wprowadzania towarów i zmian w towarach dodano możliwość filtrowania grup, kategorii, itd. dla których mają być wprowadzane zmiany.
 15. Panel dotykowy - Dodano przycisk "Terminal" umożliwiający dostęp do innych opcji terminala płatniczego (np. zamknięcia dnia).

Kasa / Bank firmy

 1. Kasy i Banki firmy - Zwiększono ilość kas gotówkowych do 32 oraz kont bankowych do 29.

Raporty

 1. Techniczne \ Zestawienie faktur do paragonów - Dodano nową opcję pobierania faktur do paragonów, która umożliwia pobranie z rejestru paragonów i faktur dla osób fizycznych lub z rejestru faktur krajowych.
 2. Raport 'Zestawienie receptur' - Dodano rubrykę ze stanem bieżącym towaru.
 3. Raport 'Rotacja towarów wartościowo za okres' - Dodano dwie nowe rubryki "Wartość sprzedaży z zamówień od odbiorców" oraz "Koszt sprzedaży z zamówień od odbiorców".
 4. Raporty - W raporcie sprzedaży wg urządzeń z podziałem na godziny lub na dni, umożliwiono odczyt paragonów z kasy, bezpośrednio W tabeli raportów, poprzez dodatkowy klawisz F5 Odczytaj z kasy.
 5. Raport "Zamówienia do produkcji - produkty" - Po wykonaniu raportu i wybraniu 'F5 składniki do produkcji' program pokazuje ilości składników z podziałem na produkty. Dodano w tym miejscu
  klawisz 'F5 Sumuj składniki', za pomocą którego program zlicza ilości tych samych składników.

Filie

 1. Filie magazynowe- W Imporcie EDI Przesunięć otrzymanych z filii umożliwiono zapamiętanie importu parametrów dodatkowych.
 2. Filie pos - W eksporcie danych do centrali w filii posowej i uproszczonej, opcje eksportu przeniesiono z głównego okna do okna z opcjami. W opcjach eksportu danych z filii do centrali, we wszystkich rodzajach filii, dodano opcje 'Nie weryfikuj wysyłanych dokumentów'.

Inne

 1. Umowy stałe - Dodano obsługę faktur płatnik-odbiorca.
 2. Etykiety - Do definicji etykiety dodano pole 'Data druku' (dd.mm.rr)
 3. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie w gałęzi 55 'Promocje' - "Brak komunikatu przy przeliczeniu dokumentu po promocji (Cenniki specjalne i kupony)".
 4. Hasła i uprawnienia - Opcja Wystaw: Dodano uprawnienie na użycie klawisza F3. Karty rabatowe: Dodano uprawnienie na użycie F12 - przypisanie klienta do karty.
 5. Hasła i uprawnienia - W grupie filii 33 dodano: 'Zakaz dostępu do opcji eksportujących dane'.
 6. Hasła i uprawnienia - W grupie nr 9 'Magazyn' dodano 'Zakaz zmiany ceny sprzedaży przy zatwierdzaniu dokumentu'.
 7. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie w grupie Kontrahenci zabraniające pokazywania dostawców. Uprawnienie będzie umożliwiało podgląd tylko odbiorców w rejestrze sprzedaży podczas tworzenia dokumentów. Uruchamia się wtedy nowe okno szukania kontrahenta.
 8. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie (0:22) Zakaz logowania z terminala. Zakaz jest domyślne nałożony dla nowych użytkowników (za wyjątkiem admina i szefa). W drzewie uprawnień dodano numerowanie linii uprawnień co bardzo ułatwia znajdowanie  właściwych uprawnień i zakazów.
 9.  Zamknięcie dnia - Umożliwiono zamykanie pojedynczego dokumentu na opcję Ctrl+9 wywoływaną ze środka dokumentu.
  Opcje zamykania pojedynczego dokumentu są do ustawienia w Inne / Zamknięcie dnia / Opcje.
 10. Wysyłanie upomnień - Zwiększono limit na długość adresu e-maila z 40 znaków do 70. Maile dłuższe od 40 znaków będą zapisywane w dodatkowych polach do kontrahenta. Dodano kolumnę z kwotą brutto ogółem dokumentu. Przydatne gdy regulacja cząstkowa pokazuje tylko ile pozostało do zapłaty.
 11. Kontrahenci - Zmodyfikowano okno 'Zadłużenie' (wywołanie F7 z rejestru kontrahentów). Dodano możliwość zaznaczania poszczególnych dokumentów tak aby można było łatwo sumować poszczególne dokumenty. Dodatkowo jeśli użytkownik zaznaczy jakieś dokumenty i wybierze wysłanie upomnienia to tylko informacja o zaznaczonych dokumentach zostanie wysłana do kontrahenta.
 12. Kontrahenci - Dodano nową opcję przeglądu kontrahentów Ctrl-F9 w tabeli kontrahentów. Daje ona możliwość zastosowania zakazu pokazywania dostawców z Haseł i uprawnień (6:16).
 13. Dystrybutory paliw - Dodano w liście odczytu dystrybutorów cenę za litr.
 14. Doładowania telefoniczne Polskie ePłatności - Dodano tryb DEMO oraz opcję umożliwiającą wpisanie w nazwie towaru nazwy operatora.
 15. Noty obciążeniowe - Dodano możliwość wystawienia noty w walucie.

Bistro

 1. BistroMo - W wysyłanych danych do BistroMo, do listy stolików dodano opis. Dodano eksport barkodów. Umożliwiono komunikację między bonownikiem a programem poprzez LAN. Dodano możliwość generowania kodu QR z zawartością konfiguracji dla bonowników w celu szybszej konfiguracji urządzenia. Opcja znajduje się w Konfiguracji współpracy z bonownikami.
 2. Sala - Umożliwiono pokazywanie wartości zamówienia na stolikach tylko wtedy gdy jest zalogowany operator. Funkcja jest do uruchomienia w Opcjach globalnych w zakładce Opcje.
 3. Raport okresowy - W raporcie okresowym dodano możliwość podziału raportu na rabaty procentowe oraz poziomy cenowe.
 4. Raporty - Dodano w opcjach globalnych funkcję umożliwiającą związanie zamówienia z konkretnym kelnerem, który je otwiera od chwili otwarcia do zamknięcia. Jeśli zamówienie zamknie inny kelner to w raportach będzie to nadal zamówienie kelnera otwierającego je. W podstawowych ustawieniach programu kelner zamykający zamówienie i drukujący paragon jest "właścicielem" rachunku.
 5. Kuchnia - Dodano opcje umożliwiające wysyłanie informacji na port UDP:3001 o zakończeniu dania lub produktu niezależnie od tego, czy jest wysyłana informacja do kelnera. Poprzednio program wysyłał na port UDP tylko, gdy jednocześnie informowano kelnera.
 6. Zamówienie - Dodano przycisk umożliwiający zakończenie zamówienia kredytem hotelowym. Dodano przycisk "Kuchnia" umożliwiający wyświetlenie zawartości terminala kuchennego na ekranie kelnera, będącego w tej chwili w zamówieniu.
 7. Okno zamówienia - Dodano możliwość ustawienia kolorów przycisków towarowych w zamówieniu. W opcjach globalnych dodano możliwość definiowania kolorów jakie mogą być użyte na przyciskach towarowych, natomiast przypisanie koloru do przycisku jest możliwe w definiowaniu produktów.
 8. Integracja - W integracji hotelowej z programem Plaza dodano przepisywanie nazwiska klienta do uwag zamówienia, dzięki temu można umieścić nazwisko na wydruku kredytu hotelowego.
 9. Imprezy - W dialogu wyboru imprezy do realizacji dodano możliwość pokazania wartości imprezy oraz uwag. Aby te pola pokazać należy przesunąć suwaczek listy. Dodano możliwość umieszczenia w zamówieniu przycisku "Zakończ imprezę". Umożliwia to zakończenie imprezy. Zamówienie staje się wtedy normalnym zamówieniem i można domawiać dowolne produkty. Niewykorzystane produkty zostaną dopisane do zamówienia, ale bez oznaczenia, że należy wydrukować w kuchni. We wnętrzu dokumentu imprezy, w liście składowych imprezy, dodano opcję 'F7 Zestawienie' za pomocą której można wykonać zestawienie imprezy. W rejestrze imprez poszerzono pole uwag z 80 do 300 znaków. W składowej imprezy poszerzono uwagi z 80 do 300 znaków. W zestawieniu z imprezy dodano uwagi.
 10. Uprawnienia - Dodano zakaz stornowania po wydruku rachunku wstępnego. Dodano zakaz zwrotów (sprzedaży z ujemną ilością). W uprawnieniach dla kelnera dodano zakaz płatności: gotówką, kartą, czekiem, bonem i przelewem. Dodano zakaz wykonania raportu kelnera, gdy są otwarte rachunki.
 11. Drukowanie - Udostępniono drukowanie przez dowolny port TCP/IP.
 12. Drukarka fiskalna - W opcjach globalnych dodano możliwość wybrania, która drukarka fiskalna (podstawowa czy pomocnicza) ma być używana do fiskalizacji dla Bistro i BistroMo.
 13. Rezerwacje - Rozszerzono zakres pokazywanych rezerwacji przez przyciski "wszystkie", "przyszłe", "dzisiaj" z rezerwacji danego stolika na rezerwacje wszystkich stolików danej sali.

Hotel

 1. Dokumenty - Dodano wpisywanie na dokumentach numeru rezerwacji i zajmowanych pokoi.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 grudnia 2016