JPK_V7M (GTU oraz procedura JPK)

01 lipca 2020 r. (nowy termin 1 października 2020 r.) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pliku JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K). W nowym formacie zobowiązano podatników do obowiązkowego oznaczania symbolem GTU pozycji sprzedażowych.
W programie Small Business można przyporządkować GTU do towarów na dwa sposoby:

  1. Skojarzenie GTU z grupami towarowymi
  2. Przypisanie indywidualnie GTU do każdego towarów w magazynie

 

Skojarzenie GTU z grupami towarowymi

Ta opcja zajmuje zdecydowanie dużo mniej czasu. Nie deklarujemy GTU dla każdego towaru z osobna, ale przypisujemy je do całej grupy towarowej (oczywiście o ile te grupy są wykorzystywane w programie i przypisane do produktów). W okienku definicji grup (CTRL-M w magazynie) pojawiła się możliwość zdefiniowania domyślnego GTU dla grupy.

 
Rys.1. Oznaczanie GTU dla grup towarowych.

Gdyby jednak niektóre z produktów w danej grupie miały mieć inną klasyfikację, to dla tych wybranych towarów możemy ją zdefiniować tak, jak to opisano w kolejnym punkcie.

Pozostałe towary, które nie mają zdefiniowanego indywidualnego GTU w magazynie, po pobraniu do dokumentu sprzedaży otrzymają taki GTU, jak grupa towarowa, do której należą.

 

Przypisanie indywidualnie GTU do każdego z towarów

Choć kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13) i nie mają zastosowania do nabyć, to jednak już na etapie nabycia możemy przydzielić poszczególnym towarom kody GTU, np.:


Rys.2. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio na dokumencie dostawy (faktura zakupu, PZ, PW)

 

Oczywiście oznaczanie towarów można również przeprowadzić bezpośrednio w magazynie:


Rys.3. Oznaczanie GTU dla towaru bezpośrednio w magazynie.

 

Oznaczanie procedury JPK na dokumentach

Aby zminimalizować ilość wymaganych do wykonania operacji związanych z oznaczaniem procedur JPK, dodaliśmy trzy opcje, które mogą zaznaczać odpowiednie procedury JPK na dokumentach. Wszystkie te opcje działają na zasadzie sumy zaznaczeń, więc jeśli będą różne, będą się oznaczać wszystkie.

Do dyspozycji mamy trzy miejsca:

1. Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje -> Sprzedaż -> F4 Faktury:


Rys.4. Oznaczanie procedury JPK dla wszystkich dokumentów.

Jest to najbardziej ogólna opcja dla wszystkich wystawianych dokumentów sprzedaży (zaznaczamy ją gdy nasza firma powinna mieć jakieś oznaczenie dla dokumentów ponieważ wynika to z profilu naszej działalności).

2. Miesiące -> Tabele -> Kontrahenci -> np. Firmy: dostawcy/odbiorcy w rubryce "procedura dla JPK_VAT". Ta opcja będzie oznaczać dokument w wypadku pobrania na niego tego konkretnego kontrahenta.

3. Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Definiowanie-> Grupy towarowe -> F3 Edycja:


Rys.5. Oznaczanie procedury JPK dla towarów z wybranej grupy.

Ta opcja zaznaczy odpowiednią procedurę JPK gdy pobierzemy na dokument towary z wybranej grupy towarowej. UWAGA: gdy procedura zostanie oznaczona, a wykasujemy towary z wybranej grupy znaczniki się nie ściągną! Trzeba to wykonać ręcznie.

Oczywiście oprócz opcji ogólnych można również oznaczać procedurę JPK bezpośrednio na dokumentach - można to wykonać zarówno z poziomu rejestru dokumentów sprzedaży...


Rys.6. Oznaczanie procedury JPK bezpośrednio w rejestrze sprzedaży.
 

...jak również ze środka dokumentu - można to wykonać w oknie wywoływanym klawiszem F4 Opis


Rys.7. Oznaczanie procedury JPK w oknie F4 Opis.