Zmiany w programie 01-31.10.2022 - wersja 5.22.1031.13611

  


 Zmiany w programie od 01-31.10.2022 - wersja 5.22.1031.13611   


Księgowość

 1. KPiR oraz Ewidencja ryczałtu - Numeracja zapisów w ciągu roku. Dodano opcję umożliwiającą automatyczne utrzymanie numeracji w ciągu roku. Poprzednio była taka możliwość, ale użytkownik musiał ręcznie wpisywać numery początkowe w danym miesiącu.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Kierowcy. Poprawiono. Przy wyliczaniu wynagrodzenia chorobowego dodano warunek limitujący średnią miesięczną do wysokości podstawy chorobowego. Warunek powinien dotyczyć tylko grupy kierowców, a był stosowany we wszystkich grupach.
 2. Kadry i płace - Grupy płacowe. W opisie pracownika dodano nowe parametry - badania lekarskie, szkolemie BHP.

Eksport / import danych

 1. Import WF MAG Windows - Dodano możliwość określenia, z którego magazynu importujemy towary.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano sterownik terminala IT Card ING Bank Śląski.
 1. Terminal płatniczy - Terminal PayTel - Dodano opcję umożliwiającą użytkowanie terminala z wielu stanowisk.
 2. Terminal płatniczy - Terminal PayTel - Modyfikacja. Umożliwiono drukowanie trzech wydruków w raporcie zakończenia dnia. Poprzednio program był przygotowany tylko na jeden wydruk.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Przyspieszono komunikację między Samodzielnymi Stanowiskami POS za serwerem.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Definiowanie rodzajów zakupu - Dodano możliwość stworzenia rodzaju zakupu, który ma definiowany % wpisu w pozostałe wydatki. Wykorzystywany np. w leasingu samochodów. Jeśli pojazd był kupiony powyżej kwoty 150 000 PLN to różnica pomiędzy rzeczywistą ceną zakupu a kwotą 150 000 PLN stanowi wskaźnik w %. Teraz można wpisywać taki wskaźnik dla definiowanego rodzaju zakupu.
 2. Magazyn - Informacje o towarze. Umożliwiono wpisanie zakresu dat w oknie rotacja (Ctrl-F4).

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Import przelewów masowych. Dodano oznaczenie przelewu jako prowizji i odsetek bankowych. W konfiguracji rekordu wyciągu istnieje możliwość oznaczenia danego zapisu wyciągu bankowego jako opłaty prowizji lub odsetek bankowych (zwykle są to drobne kwoty opłat). Takie rekordy nie są wtedy identyfikowane jako przypisane do kontrahenta. Jednocześnie oznaczenie to umożliwia odpowiednie księgowanie takich zapisów w książce podatkowej.
 2. Bank firmy - Import przelewów masowych - Dodano symbol i NIP w dialogu z zidentyfikowanymi kontrahentami dla przelewu.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Umożliwiono edycję ceny sprzedaży na towar z cennika specjalnego. Teraz można to zrobić po włączeniu uprawnienia (4,14) 'Podczas wystawiania faktur - Pozwól na zmianę ceny towarów w promocji'.
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (55,9) 'Promocje - Brak komunikatu przy ograniczeniu do limitu użyć promocji w dokumencie' (cenniki specjalne i kupony).
 3. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (58) 'Kasy gotówkowe firmy 2/2', za pomocą którego można sterować dostępem do każdej kasy gotówkowej firmy osobno od 20 do 32. W zakazie (7) 'Kasy gotówkowe firmy 1/2',  nadal można sterować dostępem do kas firmy od 20 do 32, ale do wszystkich naraz.
 4. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (2,27) 'Opcje sprzedaży - Zakaz zmiany sposobu płatności na terminowy'. 
 5. Przesunięcia - Zatwierdzanie dokumentów MM. Dodano konfigurację przepisywania atrybutów dla nowych i istniejących towarów wprowadzanych na MM. Przy zmianie danych istniejących towarów program domyślnie brał wszystko z MM, a to czego nie było na MM pobierał z magazynu źródłowego. Teraz w opcji wybieramy jak ma to robić.
 6. Panel dotykowy - Umożliwiono eksport oraz import przycisków funkcyjnych (przyciski u dołu ekranu). Należy przejść do konfiguracji - zakładka 'Przyciski' - przy klawiszu 'Ustaw przyciski funkcyjne' są dwa małe przyciski 'Eksp' oraz 'Imp'.
 7. Przesunięcia - Mmag porównanie towarów. Jeśli na magazynie docelowym trwa promocja na towary (cennik promocyjny), to z magazynu źródłowego nie są przenoszone nazwy towarów i ceny sprzedaży.

Serwis

 1. Usuwanie towarów - Dodano możliwość zaznaczania i kasowania dodatkowych informacji do towarów wraz z usunięciem towaru. Teraz program automatycznie, podczas usuwania towaru, usuwa również jego pola dodatkowe, barkody z nim związane oraz odpowiednio modyfikuje historię przecen i zmian VAT. Dodatkowo można, wedle uznania, zaznaczyć czy mają być również kasowane zamienniki do towaru, wystąpienia w recepturach czy same receptury na usuwany towar. 

Bistro

 1. Bistro - Opcje globalne. Wyliczanie ilości wg czasu - Dodano jednostkę czasu półgodzinną oraz 15 - minutową.
 2. Bistro - Opcje globalne. Wyliczanie ilości wg czasu. Dodano opcję, po wybraniu produktu do zamówienia 'Pytaj o symbol (barkod) produktu'. Umożliwi to wpisanie własnego symbolu produktu, który może być później szukany przy pomocy przycisku 'Nalicz czas' dzięki czemu możliwe jest naliczenie czasowe kart, pastylek lub opasek na basen wg czasu.

 

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 września 2022